องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
   
การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อ มะม่วง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60
ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
การประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ เป็นต้น
การปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะทางกายภายของตำบลหนองสาหร่าย จะมีคลองชลประทาน (คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง) แบ่งฝั่งตะวันตก - ฝั่งตะวันออก โดยฝั่งตะวันออกจะอยู่ในฝั่งที่มีการทำชลประทาน มีน้ำใช้ตลอดปี ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นฝั่งที่อยู่ที่ดอน ไม่มีระบบชลประทาน ชุมชนจะอยู่ในลักษณะแห้งแล้งทำนาได้ปีละสองครั้ง ที่เหลือจึงต้องทำอาชีพเสริม ตามฤดูกาลที่เป็นที่ดอนจะมีอยู่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4 และ 9 อีก 7 หมู่บ้านจะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
 
 
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง "ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง แต่จะมีภาวะภัยแล้ง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพราะมีวัดอยู่ในพื้นที่หลายวัด ประชาชนบางกลุ่มก็นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม บ้างเป็นส่วนน้อย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มีการดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวันสำคัญทางศาสนา โดยประสานงานกับหน่วยงานของจังหวัด หรือท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยจัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จัก
 
การศึกษาในตำบล
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย

โรงเรียนวัดบ้านกรวด

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนวัดสระด่าน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม้าลอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระด่าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากุ่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกรวด
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
แหล่งน้ำ
 
 

บึงหนองสาหร่าย จำนวน 1 แห่ง

ลำน้ำท่าคอย จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนน ในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้

ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3496 แยกดอนเจดีย์ - ด่านช้าง บรรจบสาย 3350 ท่าช้าง สระบัวกล่ำ ระยะทาง 27 กม.

ถนนกรมชลประทาน ริมคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะทาง 49 กม.

ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข สพ 2092 บ้านสวนสัก - บ้านหนองสาหร่าย ระยะทาง 4.9 กม.

ถนนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท หมายเลข สพ 3162 บ้านดอนเจดีย์ - บ้านหนองกระทุ่ม ระยะทาง 9.8 กม.

ถนนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (คสล.) หมายเลข สพ 5229 บ้านท่ากุ่ม ระยะทาง 2.2 กม.

ถนนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท โครงการถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน บ้านกรวด - บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5, 8
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,537 หลังคาเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 328 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
ประปาในตำบล
 
 
การประปาบาดาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ใช้น้ำประปาบาดาลของหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบและถังประปา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อมาขุดเจาะบ่อบาดาล สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี แต่บางครั้ง
ประสบปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นเป็นสนิมบ้าง และประปาไม่ไหลบ้าง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า เกิดการตกตะกอนของน้ำ ถังกรองสกปรก และน้ำใต้ดินมีไม่เพียงพอกับการผลิตน้ำประปาบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการแก้ไขให้ และก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณ และความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
           

อุตสาหกรรม จะมีความสัมพันธ์ กับการผลิตทางการเกษตรในตำบล โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
 
โรงสีข้าว จำนวน 2 สาย

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ : 035-440-782 โทรสาร : 035-440-781
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
จำนวนผู้เข้าชม 10,600,122 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-424-8586
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10