องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
คณะผู้บริหาร อบต.หนองสาหร่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสาหร่าย
"บริหารตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
พร้อมนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน"
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลหนองสาหร่าย
สินค้าคุณภาพฝีมือชาวตำบลหนองสาหร่าย
แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
www.nong-sarai.go.th
  อบต.หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ อบต.หนองสาหร่าย
อบต.หนองสาหร่าย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ของเราต่อไปครับ
ติดต่อ อบต.หนองสาหร่าย
โทร : 035-440-782   โทรสาร : 035-440-781
นายพรสันต์ อยู่เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนฯราคากลางก [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักาาซ่อมแวมค [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสกุคอมพิวเตอร์ จำ [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจ้างเหมาเจ้า [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.092-657-3612
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]