หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
คณะผู้บริหาร อบต.หนองสาหร่าย
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสาหร่าย
"บริหารตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
พร้อมนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน"
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลหนองสาหร่าย
สินค้าคุณภาพฝีมือชาวตำบลหนองสาหร่าย
แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
www.nong-sarai.go.th
  อบต.หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ อบต.หนองสาหร่าย
อบต.หนองสาหร่าย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ของเราต่อไปครับ
ติดต่อ อบต.หนองสาหร่าย
โทร : 035-440-782   โทรสาร : 035-440-781
นายพรสันต์ อยู่เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 224 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกา [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลหนองสาหร่ายเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกา [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.035-440-782
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3748  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/22307-22367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21805-21806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22223-22298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3729  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
   
 
สพ 0023.1/ว 23608 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ.0023.5/ว3694 การนำส่งรายได้อปท. (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) ต.ค.63  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ.0023.5/ว23569 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ ต.ค.63  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ.0023.5/ว23575 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. ก.ย.63  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ.0023.5/ว23582 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่10/2563  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 3690 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว3648 ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 23464 แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 3675 ส่งประกวดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สพ0023.3/ว3674 ขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 23390 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 3670 โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว3662 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว 23280 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว23266 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 23262 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/23265 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 23218 โครงการแก้ปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว23155 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว23154 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
 
   
 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.85-001 สายซอย 2 บร [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลายนา ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-4 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะเลบก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทะเลบก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-4 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทะเลบก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสาหร่าย การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.นางบวช โครงการจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม ฟังเทศน์และบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อจัดซื้อรถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดเดินตาม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อรถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดเดินตาม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคลองชะโด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย [ 15 มี.ค. 2562 ]

 
กระดานสนทนา
 
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 110  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1166  ตอบ 0  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ข้าวสามสี

บึงหนองสาหร่าย
สถานที่สำคัญ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
  GOOGLE MAP
 
NAX SOLUTION
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสาหร่าย พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ : 035-440-782 โทรสาร : 035-440-781
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
จำนวนผู้เข้าชม 1,468,650 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-781-2
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย